Salgs- og leveringsbetingelser - 2016

 

Belysningsutstyr

 

1.            Innledning

 

Disse leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom kjøper og selger.

 

2             Tilbud og priser

 

Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris. Selger står fritt til å endre tilbud, rabatter, konstruksjoner, mål og annet som fremgår av produktkatalogen uten varsel. Kjøper oppfordres derfor til å kontakte selger for å få oppgitt hva som er den til enhver tid gjeldende pris for det aktuelle produktet.

Er fastpris avtalt taes forbehold om prisendring på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%.

Alle oppgitte priser er ekskl. mva.

 

3.            Betalingsbetingelser

 

Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Kontantrabatt innrømmes ikke.

Selger kan kreve sikkerhet for betalingen både før og etter bestillingen er foretatt av kjøper.

Kjøper plikter i så fall å stille slik sikkerhet snarest mulig før bestilling/levering finner sted. Etter forfall belastes rente etter loven om forsinkelsesrenter.

Selger forbeholder seg salgspant i de solgte produktene inntil hele kjøpesummen er betalt.

 

4.            Tegninger

 

Alle tegninger og vareprøver som oversendes kjøper forblir selgers eiendom og returneres eventuelt etter avtale.

Tegninger, beregninger og andre underlag utarbeidet av selger må ikke overdras til andre uten selgers tillatelse.

Kjøper står selv ansvarlig for å gjennomgå underlag, lysberegninger og den slags som er levert av selger, og selger står på ingen måte ansvarlig for prosjektering eller eventuelle feil som måtte forekomme i dette underlaget. Det er kundens ansvar å påse at standarder er fulgt.

 

5.            Levering

 

Levering skjer fra selgers lager til kjøpers vareadresse dersom ikke annet er avtalt.

Selgers standard leveringsbetingelse er EXW dersom ikke annet er avtalt. Selger dekker ikke merkostnader kjøper måtte ha grunnet forsinket levering.

 

6.            Retur

 

Varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale tegnet i forkant av leveranse.

Dersom det er avtalt retur skal returen foretas senest 30 dager etter mottagelsen av varen. Er retur akseptert belastes 30%, minimum kr 300,- av netto fakturabeløp. Videre skal det gjøres fradrag for fraktutgifter og kostnader ved håndtering av emballasje. Alle returvarer må være pakket i original emballasje og på en slik måte at det er salgbar vare også etter de er mottatt av selger.

 

7.            Reklamasjoner

 

Feil ved forsendelse må meldes skriftig og senest 7 dager etter varemottak.

Selgers ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Selger har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell.

 

For produkter levert av Thorlux Lighting UK gis 5-års reklamasjonsfrist i henhold til produsentens vilkår.

For produkter levert av Sammode E’clairage gis 5-års reklamasjonsfrist i henhold til produsentens vilkår.

For produkter levert av Adolf Schuch GmbH gis 2-års reklamasjonsfrist i henhold til produsentens vilkår.

 

For batterier i nødlysarmaturer uavhengig av produsent gis 1-års reklamasjonsfrist.

 

Innenfor reklamasjonstiden blir defekte deler erstattet eller reparert gratis ved retur til selger. Reparasjon på stedet som skyldes reklamasjon blir bare godkjent når den utføres på selgers spesielle anmodning etter forutgående skriftlig avtale. Selger dekker ikke feilsøkning i lysanlegget. Etter forutgående skriftlig avtale kan eventuelle feil ved armaturen utbedres på stedet av installatør, men selgers dekning for arbeidet begrenses til kr 100,- pr reparert armatur.

Selgers ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn de som er forutsatt eller beskrevet i monterings- eller annet materiell.

 

Forutsetninger for reklamasjoner:

 

  • Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggestrøm eller andre typer provisorisk strøm.
  • Monteringsanvisning skal være fulgt
  • Lyskilder skal være IEC godkjente

 

8.            Tvister

 

Eventuelle tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke finner frem til en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Dette med mindre partene blir enige om voldgift. I så fall gjelder den til en hver tid gjeldende lovgivning om voldgift.

Tvister skal løses i utgangspunkt med norsk rett. Verneting er den tingrett hvor selger har sitt hovedkontor.